+31 (0)6 38 28 35 30 w.kruidhof@trendsenconcepts.nl

Wist u dat minder dan 5% van de voedselconsumptie in Twente (totaal jaarlijks 1,2 miljard euro!) uit de eigen streek afkomstig is? We weten dat de mondiale voedselketens uiterst efficiënt georganiseerd zijn, maar is hier een gezonde verhouding niet een beetje zoek? Daar komt bij dat de landbouwsector in Twente niet bepaald ondervertegenwoordigd is. Zo wordt er bij voorbeeld vijf keer zo veel varkensvlees geproduceerd dan regionaal wordt geconsumeerd. Toch is de kans klein dat het in Twente geconsumeerde varkenslapje ook daadwerkelijk van een Twents varken afkomstig is. Verwerking tot voedsel geschiedt buiten de regio. We moeten vaststellen dat de ruim winstgevende onderdelen in de zogenaamde varkensketen zoals varkensslachterijen, voedselverwerkende bedrijven en supermarktketens zich intussen buiten Twente bevinden, terwijl het structureel verliesgevend onderdeel in de varkensketen (nl. de varkenshouderij) in Twente bleef gelokaliseerd. Zit Twente qua voedselvoorziening in de verkeerde (economische) hoek?

Gemeenten in Twente hebben met elkaar afgesproken, dat in 2020 15% van de totale voedsel consumptie in de regio moet bestaan uit streekproducten (Uitvoeringsprogramma Twentse Kracht 2014-2020). Gezien bovenstaande een stevige doelstelling. Trends & Concepts heeft in samenwerking met het Amsterdamse bureau Circular Landscapes en gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie onderzoek verricht naar de voedsel economie rond de Twentse steden. Wanneer we de economische effecten van een realisatie van deze 15% doelstelling doorrekenen, dan levert dit ca. 1.650 nieuwe arbeidsplaatsen op. Een dergelijke positieve economische spin-off voor de Twentse regio verdient een substantiële inzet van burgers, ondernemers, overheden en kennis instellingen. En dan hebben we het nog niet eens over positieve effecten als behoud van het kleinschalige Twentse landschap, vermindering CO2 uitstoot, behoud biodiversiteit, behoud watervoorraad en bodemvruchtbaarheid. Welke acties zouden aan deze doelstelling kunnen bijdragen? Als vervolg op het onderzoek Feeding the City zijn een drietal concepten ontwikkeld die voor streekproducten de weg vrijmaken naar de Twentse consument *). Het betreft hier de initiatieven Food Campus, Food Web en Food Factory Twente. Met diverse stakeholders in de regio wordt overlegd hoe en waar we de komende tijd het beste kunnen insteken. Misschien een veelbelovend onderdeel voor de nieuwe Agenda voor Twente? In opdracht van de Universiteit Twente werken wij intussen aan de voorbereiding van een Europees project, samen met de regio’s West Ierland, Wales en Provincie Antwerpen. Verschillende regio’s in Nederland, Frankrijk en Duitsland hebben ook al interesse getoond. Al deze regio’s vertonen een beeld van teruglopende regionale economie en krimp op gebieden als voedselproductie, maakindustrie, toerisme. Samen willen we verschillende concepten in verschillende sectoren testen en onze ervaringen uitwisselen. Alles gericht op een duurzame leefbaarheid in onze regio’s. Voor Twente ligt, gezien onze bovenstaande ervaringen, de inbreng van een project in de voedsel keten voor de hand. We zijn in overleg met regionale stakeholders en de Universiteit Twente over de definitieve keuze.

*) Geïnteresseerden kunnen de eindrapportage Feeding the City via ons contactformulier op deze website aanvragen.